Polityka Prywatnosci

Polityka Prywatności Wydawnictwa Verlag Dashofer

Ochrona danych to kwestia zaufania a Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Przetwarzanie danych przez Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bieżanowskiej 7, 02-655 Warszawa (dalej określane jako my lub nas) oparte jest o przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

Informacja

Ten dokument informuje odwiedzających księgarnię internetową prowadzoną przez nas pod adresem internetowym www.dashofer.pl oraz klientów dokonujących w niej zakupu o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych podczas odwiedzin i realizacji transakcji zakupu jak również o Państwa szczególnych prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Co robimy z Państwa danymi osobowymi

    1. Czym są dane osobowe

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej osobą, której dane dotyczą). Do zidentyfikowania osoby nie jest wymagane podanie nazwiska. Wystarczająca jest pośrednia identyfikacja, np. przyporządkowanie do numeru identyfikacyjnego, miejsca pobytu, identyfikatorów internetowych lub do jednej lub więcej innych szczególnych cech. Chodzi więc o Państwa tożsamość, pod którą rozumie się nazwisko, ale również numer telefonu, adres i inne dane, które nam Państwo przekazują.

Wiele zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w RODO. Poniżej odnosimy się właśnie do odpowiednich przepisów RODO, jako podstawy prawnej przetwarzania przez nas danych osobowych.

Jeżeli tylko odwiedzają Państwo naszą stronę i nie dokonują zakupu, wtedy zbierane są tylko pewne dane statystyczne, jak również niezbędne dane techniczne dla ulepszenia naszej oferty i zapewnienia bezpieczeństwa systemowego (więcej w rozdziale II Pozyskiwanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej). W tym przypadku nie muszą Państwo podawać swoich danych.

    1. Wykorzystywanie danych dla realizacji zamówienia

 • zawieranie i wykonywanie umowy

W przypadku gdy wysyłają Państwo zapytanie poprzez naszą stronę lub dokonują Państwo zakupu zbieramy i przetwarzamy określone dane potrzebne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, stanowisko, Państwa adres oraz adres dostawy, adres email, dane niezbędne do dokonania płatności, jak również dane potrzebne nam do wywiązania się z obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W ramach realizacji zamówienia i płatności nasi podwykonawcy (firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatności) otrzymują od nas niezbędne dane osobowe dotyczące Państwa lub zamówienia. Bez określonych danych osobowych nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia lub zaoferować określonej formy płatności.

Ponadto w świetle przepisów prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani przechowywać dane z wykonanych umów przez ustawowo określony czas. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 • przetwarzanie w ramach organizacji

W ramach naszej wewnętrznej organizacji przetwarzamy Państwa dane w systemach IT i o ile to konieczne przekazujemy dane klientów, użytkowników, osób zainteresowanych, dostawców, i pracowników zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa urzędom, takimi jak, organy podatkowe oraz naszym doradcom (doradcom podatkowym, prawnikom i audytorom) zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami do prowadzenia firmy w sposób legalny i zgodny z przepisami. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W związku z tym, w celu prowadzenia firmy i badania rynku analizujemy dane dotyczące wszelkich procesów gospodarczych i firmowych w ramach spółki. O ile z danego celu nie wynika bezwzględna konieczność, dane będą w dużej mierze anonimowe lub przynajmniej analizowane w sposób spseudonimowany i, o ile to możliwe, udostępnianie podmiotom trzecim w sposób oderwany od konkretnej osoby. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.

 • dostawcy usług IT i hostingu

Korzystamy z usług informatycznych i usług hostingowych od zewnętrznych usługodawców w ramach świadczenia usług i realizacji Państwa zapytań oraz naszych zobowiązań umownych w oparciu o nasze interesy do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia firmy i realizowania umów.

Państwa dane dotyczące zainteresowań, zapytań, zamówień i odwiedzin lub postrzegania naszych ofert są przetwarzane również przy pomocy takich usługodawców. O ile wymaga tego prawo, a nie istnieją w danym przypadku przepisy dotyczące tajemnicy służbowej, w przypadku powierzenia przetwarzania stosowną umową zabezpieczamy dostęp oraz bezpieczne i poufne przetwarzanie Państwa danych. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 28 RODO.

    1. Gromadzenie danych

Gromadzimy konkretne dane dotyczące Państwa zamówienia. Proszę pamiętać, że Państwa dane są przez nas dalej gromadzone i przetwarzane w określonych celach (jak realizacja zamówienia, ale również w celach reklamowych).

Informacje dotyczące prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych znajdują się w rozdziale I pkt. 6.

Wskazujemy, że zawsze gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) prowadzimy analizę w celu zbadania równowagi pomiędzy naszymi a Państwa interesami oraz potencjalnym wpływem danego celu przetwarzania na Państwa i Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz uzasadniony interes, tylko gdy uznamy że nasze interesy przeważają nad Państwa.

    1. Nawiązanie kontaktu

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem udostępnionych przez nas form kontaktu (email, formularz kontaktowy) zapisujemy Państwa nazwisko oraz dane kontaktowe jak również naszą korespondencję. Dane te zostaną użyte w celu rozpatrzenia Państwa sprawy i kontaktu z Państwem. Jeżeli sprawa ma być przez nas załatwiona konkretnie dla Państwa, potrzebujemy Państwa prawdziwego imienia i nazwiska. W pozostałych sprawach mogą Państwo używać pseudonimu. Jeżeli Państwa sprawa została ostatecznie rozpatrzona, nie mamy obowiązku przechowywać Państwa danych i zostaną one usunięte.

    1. Wykorzystywanie danych do reklamy i badania rynku

Zależy nam na utrzymaniu kontaktu z Państwem, pozyskiwaniu nowych i reaktywowaniu starych klientów oraz na udostępnianiu naszym klientom informacji i ofert. Mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (także korzystając z pomocy podwykonawców) w celu przesyłania informacji i spersonalizowanych ofert, jak również w celu stałego ulepszania naszej oferty i informacji wysyłanych do Państwa.

Wysyłając Państwu reklamę staramy się w miarę możliwości chronić Państwa przed reklamą, której mogą Państwo sobie nie życzyć lub nie być nią zainteresowani. Aby dopasować się do Państwa zainteresowań, wykorzystujemy takie dane podczas wyboru informacji kierowanej do Państwa, o których Państwo wiedzą, że są nam znane. Są to zamówienia, już otrzymane informacje lub Państwa reakcje na reklamy przesyłane drogą pocztową, nasze newslettery lub reklamę poprzez email. W sytuacjach, gdzie jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie, rozdzielamy - w celu uwzględnienia Państwa zainteresowań - odpowiednie dane od Państwa osoby, pseudominizujemy je i przed rozpoczęciem analizy łączymy w grupy, do których wpadają pojedyncze informacje.

Państwa dane wykorzystujemy bez prośby o Państwa zgodę na podstawie wskazanego powyżej przepisu do następującego celu:

 • reklama pocztowa

Korzystamy z Państwa imienia i nazwiska, adresu pocztowego i jeżeli posiadamy takie dane stanowiska oraz nazwy i adresu firmy - w celu przesyłania w formie listu ofert oraz informacji handlowych o naszej firmie, jeżeli po analizie otrzymanych od Państwa, a wskazanych w tym punkcie danych, stwierdzimy, że takie informacje odpowiadają Państwa zainteresowaniom.

(Informacje dotyczące prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych znajdują się poniżej).

Z poniższych form kontaktu korzystamy tylko, o ile wcześniej uzyskamy na to Państwa zgodę. Podstawę prawną stanowi dla nas wtedy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO . Prosimy pamiętać, że akceptacja niniejszej polityki nie oznacza Państwa zgody na wykorzystanie Państwa danych w celach reklamowych!

(Informacje dotyczące prawa do wycofania zgody znajdują się w dalszej części dokumentu).

 • reklama własnych ofert poprzez email

Jeżeli otrzymamy Państwa zgodę, na adres email podany w związku ze sprzedażą produktów wysyłamy reklamę naszych podobnych produktów.

 • kontakt telefoniczny i wysyłka reklamy faksem

Jeżeli otrzymamy od Państwa taką zgodę, wykorzystujemy Państwa imię i nazwisko i numer telefonu/faksu jak również informacje o częstotliwości kontaktu i dotychczasową historię zamówień, aby w okresie 12 miesięcy kontaktować się z Państwem telefonicznie w godzinach wskazanych przez Państwa ok. 4 do 6 razy w celu przekazania istotnych informacji dotyczących naszej oferty i specjalnych akcji promocyjnych.

 • newsletter

Jeżeli zapisali się Państwo na nasz newsletter, Państwa adres email i ewentualne inne dane osobowe, które dobrowolnie podali Państwo przy takim zgłoszeniu (np. nazwisko) zostaną wykorzystane dla reklamy naszych usług lub ewentualnie naszych partnerów handlowych, których reklamy zostały umieszczone w newsletterze.

Oceniamy statystycznie, kiedy Państwa adres email został użyty i ewentualnie, które reklamy i z jaką intensywnością były przeglądane (przez kliknięcie w link). Analizy dokonujemy w celu udoskonalenia terminów wysyłki i optymalizacji treści naszych ofert i informacji reklamowych.

 • wykorzystanie danych dotyczących zamówienia do spersonalizowanego marketingu

Jeżeli udzielą nam Państwo zgody użyjemy danych wynikających z Państwa zamówienia jak również danych wynikających z Państwa zainteresowań, odwiedzin naszej strony, Państwa zapytań oraz z ustawień ciasteczek w celu badania rynku i dopasowania informacji reklamowej do Państwa potrzeb (np. wyświetlane oferty podczas odwiedzin naszej strony, reklama pocztowa - ale nie kontaktujemy się z Państwem telefonicznie ani nie wysyłamy faksu lub emaila bez odrębnej zgody nie przekazujemy też dalej Państwa danych). Natomiast bez Państwa odrębnej zgody takie dane będą przez nas analizowane tylko po uprzedniej anonimizacji, która nieodwracalnie uniemożliwia nam zidentyfikowanie Państwa osoby. Analizę przeprowadzamy w celu badania rynku, aby ulepszyć naszą ofertę oraz sposób jej prezentowania.

(Informacje dotyczące prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych i cofnięcia zgody znajdują się poniżej).

 • wykorzystanie danych podczas odwiedzin naszej strony

Jeżeli pobieramy lub zlecamy pobranie danych korzystając z narzędzi sieciowych lub wykorzystujemy narzędzia do reklamy w sieci, informacje na ten temat znajdą Państwo w rozdziale II Pozyskiwanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Tam dowiedzą się Państwo również jak skorzystać z prawa sprzeciwu i jakie techniczne możliwości mają Państwo, aby uniemożliwić zbieranie takich danych.

    1. Prawo do sprzeciwu i cofnięcia zgody

Oczywiście mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych zawsze także, jeżeli takie wykorzystanie jest prawnie dozwolone bez Państwa zgody przez powiadomienie nas w sposób niewymagający szczególnej formy, odpowiednio mogą Państwo wycofać udzieloną nam zgodę. Sprzeciw i cofnięcie zgody skutkują zawsze zatrzymaniem wykorzystania Państwa danych w przyszłości. Z tytułu sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ponoszą Państwo żadnych kosztów poza kosztem związanym z kontaktem z nami, naliczanym na podstawie taryfy Państwa dostawcy usług. O sprzeciwie albo cofnięciu zgody należy poinformować nas wysyłając email pod adres: info@dashofer.pl lub dzwoniąc do nas pod numer: 22 559-36-00.
W naszym emailu reklamowym lub newsletterze wskazujemy zawsze adres lub link do rezygnacji z otrzymywanych informacji.

Proszę uwzględnić, że w pojedynczych przypadkach mogą Państwo jeszcze otrzymać reklamę pomimo sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Nie zawsze bowiem możemy wstrzymać zleconą wcześniej akcję mailingową.

Możliwość wyrażenia sprzeciwu dotyczy również profilowania (więcej w rozdziale II pkt. 2) i przetwarzania danych do celów bezpośredniego marketingu pozyskanych przy odwiedzinach naszej strony internetowej. Techniczne możliwości wyrażenia sprzeciwu i ograniczenia pozyskiwania danych wyjaśniamy w informacji o narzędziach sieciowych w rozdziale II pkt. 3 Analiza i reklama w sieci. W przypadku wyrażenia sprzeciwu nie będziemy już wykorzystywać Pastwa danych do takich celów.

Informacje o swoich prawach znajdą Państwo w Rozdziale IV Jakie prawa Państwu przysługują?.

    1. Usuwanie i blokowanie

Państwa dane osobowe gromadzimy do momentu osiągnięcia ustalonego celu lub tak długo dopóki mamy uzasadniony interes w gromadzeniu danych.

Po tym czasie kasujemy Państwa dane, jeżeli nic innego nie ustaliliśmy z Państwem, lub nie istnieją żadne ustawowe obowiązki archiwizacji (np. wynikające z prawa handlowego lub podatkowego). W przypadku przechowywania danych wynikających z ustawowego obowiązku archiwizacji, nie będziemy korzystać z Państwa danych do żadnych innych celów i usuniemy je po upływie okresu wynikającego z przepisu prawa.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie Państwa danych, korzystamy z nich do momentu wycofania zgody lub ustania celu, dla którego została ona wyrażona. Potem Państwa zgoda i przetwarzane przez nas dane są archiwizowane do momentu przedawnienia roszczeń (na ogół 2 lata) w celu obrony roszczeń (podstawa prawna art. 17 ust. 3 lit. e) RODO).

Jeżeli nie życzą sobie Państwo od nas żadnej reklamy, korzystamy z Państwa imienia i nazwiska, adresu, ewentualnie adresu email w celu umieszczenia na odpowiedniej liście, którą porównujemy z naszymi listami wysyłkowymi, tak żeby nie otrzymywali Państwo od nas już reklamy w przyszłości. Usuwanie danych oznacza w takim przypadku, że Państwa dane są blokowane w naszym systemie w szczególności do celów reklamy i działań marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane będą jednak przetwarzane o ile będzie to konieczne do innych celów niż reklamowe - w celu realizacji zamówienia, prawa wynikającego z gwarancji / rękojmi lub prowadzenia dokumentacji handlowej i podatkowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b i c) RODO).

 1. Pozyskiwanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

    1. Techniczne informacje o cookies

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez podawania informacji dotyczących Państwa osoby. Jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę, również przechodząc do niej klikając w link w newsletterze albo reklamę, pobierają i zapisują się określone dane w tzw. logach. Zostaną pobrane również, jeżeli odwiedziny nastąpiły przez link w newsletterze lub reklamie internetowej - tylko takie dane, bez bezpośredniego odniesienia do osoby, jak np.

- strona internetowa, z której przeszli Państwo na naszą stronę

- strona, która została uruchomiona, względnie nazwa żądanego pliku

- typ i wersja Państwa wyszukiwarki internetowej

- godzina i data wejścia na naszą stronę

- nazwa systemu operacyjnego, z którego korzysta Państwa przeglądarka

- nazwa Państwa dostawcy internetu

- adres internetowy odwiedzającego stronę (adres IP)

- produkty i treści, którymi interesował się odwiedzający i zakres takiego zainteresowania, jak długość, częstotliwość, interakcja z formularzami, elementy nawigacji i linki.

Nie jest możliwa identyfikacja Państwa osoby na podstawie takich danych i nie będziemy jej dokonywać bez Państwa wyraźnej zgody. Tam, gdzie uzyskamy daną osobową, która teoretycznie pozwoli na identyfikację Państwa osoby, jak np. adres IP, poprzez zastosowanie odpowiednich skrótów dopilnowaliśmy, aby dostęp do Państwa był utrudniony.

Jeżeli umieszczamy na naszej stronie treści podmiotów trzecich (np. filmy reklamowe lub inne informacje) otrzymują oni wyłącznie w tym celu Państwa adres IP. W przeciwnym razie takie treści nie mogłyby zostać wyświetlone w Państwa przeglądarce.

 • cookies

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. cookies - ciasteczek. Są to niewielkie pliki, które zapisują się na urządzeniu, z którego Państwa korzystają oraz zapamiętują określone ustawienia i dane, w celu wymiany informacji dotyczących Państwa przeglądarki z naszym systemem lub systemami naszych podwykonawców. Właśnie takie zapisy pomagają nam w dostosowaniu naszej strony do Państwa potrzeb, a Państwu ułatwiają korzystanie z niej przez zapamiętywanie określonych wpisów, bez potrzeby ponownego ich wprowadzania. Ciasteczka zawierają na ogół oznaczenia identyfikacyjne. Dzięki temu użytkownicy lub przeglądarki internetowe (oprogramowanie do wyświetlania treści w internecie) mogą zostać zidentyfikowani i odróżnieni od innych użytkowników i przeglądarek oraz rozpoznani przy następnej wizycie.

Dużo ciasteczek jest automatycznie kasowanych z twardego dysku po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji) (stąd są to ciasteczka sesyjne). Istnieją również takie ciasteczka, które zostają zapisane na dłużej. Dla Państwa wygody określony jest okres, po upływie którego zostają one usunięte. Przy kolejnej wizycie system automatycznie rozpoznaje, że byli Państwo już na naszej stronie i jakie dane i ustawienia preferują (są to ciasteczka trwałe). Niektóre z nich służą do tego, żeby pokazywać na naszej stronie lub stronie naszych partnerów handlowych informacje dopasowane do Państwa zainteresowań.

 • ciasteczka, które nie wymagają zezwolenia

Ciasteczka, które gwarantują funkcje, bez których nie mogliby Państwo w zamierzony sposób korzystać z naszej strony internetowej, używane są tylko przez nas i ich treści nie są dostępne podmiotom trzecim. Z tego typu ciasteczek korzystamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • inne ciasteczka

W przypadku innych ciasteczek podczas odwiedzin naszej strony pojawia się komunikat dotyczący ochrony danych. Treść komunikatu brzmi: Witryna naszego Wydawnictwa korzysta z plików cookies, aby zapewnić Państwu najwyższą jakość usług. Korzystając z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Umieszczamy też oferty innych podmiotów. Oni również mogą używać ciasteczek. Ciasteczka od podmiotów zewnętrznych (third party cookies) używane są przez partnerów pragnących poinformować Państwa o swojej ofercie, która przypuszczalnie może Państwa zainteresować.

Na stronach podmiotów trzecich mogą Państwo dowiedzieć się o używaniu tych ciasteczek. W przypadku ich zablokowania, mogą Państwo nie mieć dostępu do wszystkich treści i funkcjonalności. Aby korzystać z takich stron internetowych bez ograniczeń muszą Państwo ponownie udzielić zgody i anulować odpowiednie blokady.

Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe ogólne wskazówki, co to technicznych możliwości wyrażenia sprzeciwu oraz uzupełniające informacje wskazane w rozdziale II pkt. 3.

 • techniczne możliwości wyrażenia sprzeciwu

Niezależnie od ustawionego okresu przechowywania ciasteczek mogą je Państwo samodzielnie skasować w swojej przeglądarce. W niektórych ustawieniach przeglądarek akceptacja ciasteczek bez ograniczeń jest ustawiona jako parametr domyślny. W ustawieniach bezpieczeństwa w przeglądarce mogą Państwo oddzielnie zezwolić lub zakazać ciasteczek sesyjnych i trwałych. Poza ustawieniami w przeglądarce, które ogólnie wstrzymują automatyczne umieszczanie ciasteczek, można je również deaktywować ustawiając swoją przeglądarkę w taki sposób, że blokowane będą tylko ciasteczka z określonej domeny, np. googleadservices.com. Takie ustawienie uniemożliwia wyświetlanie określonych treści, które są wprowadzane przez ciasteczka z tej domeny.

Niektóre narzędzia sieciowe pracują z ciasteczkami typu opt-out. Poprzez użycie przez Państwa takiego ciasteczka blokującego, np. narzędzie do analizy w sieci, rozpozna, że nie życzą sobie Państwo zbierania danych. Możliwości ustawienia ciasteczek blokujących wskazaliśmy w rozdziale II pkt. 3. Na przykład Google zezwala na odpowiednie ustawienie ciasteczek w zakładce https://myaccount.google.com/intro. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości usunięcia wszystkich ciasteczek w przeglądarce, prosimy pamiętać, że odpowiednie ustawienia lub włączenie ciasteczek blokujących będzie trzeba przeprowadzić na nowo.

Akceptacja ciasteczek nie jest warunkiem do sprawdzenia oferty na naszej stronie. Jeżeli jednak nie zaakceptują Państwo ciasteczek lub je dezaktywują, w pewnych przypadkach określone możliwości na naszej stronie nie będą dostępne (np. usługi, zakupy, zapisanie zawartości koszyka i informacje handlowe), a niektóre treści na stronie internetowej mogą być wyświetlane nieprawidłowo.Jeżeli nie życzą sobie Państwo korzystania z ciasteczek wymagających Państwa zgody, mogą to Państwo zrobić za pomocą środków technicznych, które wyjaśniliśmy w rozdziale II.

    1. Profilowanie

Przepisy prawa przewidują tworzenie zautomatyzowanego zbioru danych o osobie, co określa się profilowaniem. Profilowanie zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO to każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na tym, że dane osobowe są używane w celu oceny określonych czynników osobowych , które dotyczą osoby fizycznej, w szczególności w celu analizy lub prognozowania aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Tak jak inne firmy i my tworzymy profile na podstawie Państwa działań na naszej stronie i w ramach zakupów. W żadnym wypadku nie podejmujemy na ich podstawie decyzji, które mogłyby być dla Państwa niekorzystne.

W takim przypadku opieramy się na naszym interesie aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb oraz optymalizować ją w celach biznesowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Analiza ta pozwala nam optymalizować skuteczność podejmowanych działań marketingowych, dokładniej informować o naszej działalności oraz ofertach, lepiej zarządzać zasobami oraz dopasowywać naszą kampanię informacyjną. W naszych działaniach reklamowych chcemy także możliwie najskuteczniej chronić Państwa przed niechcianą reklamą.

Tworzymy spseudonimizowane, a więc bez połączenia z Państwa osobą, profile użytkowników w celach statystycznych, aby móc analizować odniesienia do zainteresowania prezentowanymi przez nas treściami i naszą ofertą i odpowiednio dopasować treści ofert i informacji handlowych do zainteresowań użytkownika. Ponadto wykorzystujemy te informacje, aby poprawić bezpieczeństwo danych, zapobiec atakom na nasz system i wspomóc odpowiednie organy ścigania w sytuacji ataku na nasz system lub w przypadku innych karalnych czynów.

Tego typu dane dotyczące Państwa osoby przechowujemy tylko, gdy udzielą nam Państwo zgody. W takim przypadku przetwarzamy dane wyłącznie w celu możliwie najlepszego dopasowania naszych informacji handlowych i ofert do Państwa zainteresowań. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane, aby poprawić bezpieczeństwo danych, zapobiec atakom na nasz system i wspomóc odpowiednie organy ścigania w sytuacji ataku na nasz system lub w przypadku innych karalnych czynów.

Do analizy zachowań użytkownika używamy odpowiednich narzędzi sieciowych. Więcej na ten temat znajdą Państwo w rozdziale II pkt. 3 Analiza i reklama w sieci.

Mogą Państwo sprzeciwić się także profilowaniu z wykorzystaniem danych osobowych, dalszemu wykorzystywaniu danych profilowych do celów reklamowych, jak również wycofać udzielone na takie przetwarzanie zgody (rozdział I pkt. 6). Skorzystanie z możliwości sprzeciwu przeciwko profilowaniu z wykorzystaniem analizy sieciowej i reklamy, jeżeli wykorzystywane są przy tym dane osobowe, następuje przez wykorzystanie technicznych środków, które wyjaśniamy rozdziale II pkt. 3.

    1. Analiza i reklama w sieci

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu do analizowania i ulepszania biznesowej skuteczności naszych ofert zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO korzystamy z narzędzi do analizy Państwa działalności na naszej stronie (Google Analytics) oraz wyświetlania reklam dopasowanych do Państwa preferencji i prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych (Google Adwords, Google Dynamic Remarketing).

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie ciasteczek. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Państwa urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej lub dostawców usług jak Google czy Microsoft). Zwracamy jednak uwagę, że ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.Internetowe narzędzia do analizy

- Google Analytics

Nasza strona używa Google Analytics jako narzędzia do analizy. Jest to usługa świadczona przez Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google").Google Analytics wykorzystuje ciasteczka. Informacja (wraz z adresem IP) z ciasteczek o Państwa zainteresowaniu naszą ofertą na stronie internetowej zostaje przekazana na serwer Googla i tam gromadzona. Nie jest wykluczone, że dochodzi wtedy do przetwarzania danych poza zakresem użytkowania prawa UE. Google przystąpił do Privacy Shield, co oznacza, że Google gwarantuje dotrzymania standardów ochrony danych EU https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Dla Państwa ochrony wprowadziliśmy ustawienia, po których Google odcina ostatnią część adresu IP odwiedzającego naszą stronę, która wskazuje na to, że adres pochodzi z Unii Europejskiej lub jednego z krajów, które podpisały umowę o członkostwie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dzięki identyfikacji podczas zalogowania do aplikacji Google wyżej wspomniane dane mogą zostać użyte Może zostać również zarejestrowane, że rozpoczęliście Państwo wizytę na naszej stronie na komputerze i kontynuowaliście ją na urządzeniu mobilnym. Dane z obu urządzeń mogą zostać połączone.

- DoubleClick, AdSense

Korzystamy z serwisu DoubleClick i AdSense z rodziny Googla Inc,, dzięki któremu na naszej stronie pokazuje się dopasowana reklama. Zebrane i wykorzystane przez Google za pomocą ciasteczek i technologii Spotlight informacje są anonimowe i nie da się na ich podstawie zidentyfikować osoby. Nie zawierają one ani Państwa nazwiska, ani adresu, numeru telefonu i adresu email.

- techniczne możliwości wyrażenia sprzeciwu

W centrum ochrony danych Google w zakładce Reklama i ochrona danych macie Państwo możliwość wstawienia ciasteczek i tym samym deaktywować Włączanie pożytecznych i ważnych reklam. Więcej informacji na temat DoubleClick i AdSense i możliwości ich wyłączenia znajdziecie Państwo pod tym linkiem https://support.google.com/adsense?source=404#topic=3373519

- Google AdWords

Jesteśmy klientami AdWords i wykorzystujemy Google Conversion Tracking (śledzenie konwersji), narzędzie Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google). Google AdWords używa ciasteczek na Państwa komputerze (Conversion Cookie), w momencie, gdy przejdziecie na naszą stronę klikając w reklamę w Google. Te ciasteczka tracą ważność po upływie 30 dni. Nie służą one do identyfikacji osoby. Podczas odwiedzin naszej strony Google i my możemy rozpoznać, że został użyty link z naszej reklamy. Dane informują nas o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w link w reklamie.

- techniczne możliwości wyrażenia sprzeciwu

Poza ustawieniami przeglądarki, które mogą deaktywować użycie ciasteczek, możecie wyłączyć śledzenie konwersji ustawiając swoją przeglądarkę w ten sposób, że ciasteczka z domeny googleadservices.com będą blokowane. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pL

Jeżeli odwiedzacie naszą stronę korzystając z urządzenia mobilnego (telefon albo tablet) możecie korzystając z tego linku sprzeciwić się w przyszłości użyciu Google AdWords. Aktywując link wstawiacie w swojej przeglądarce ciasteczka, które nam sygnalizują wstrzymanie użycia Google AdWords dla urządzenia końcowego. Pamiętajcie Państwo, że musicie odnowić swój sprzeciw, gdy usuniecie ciasteczka z waszej przeglądarki.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pL

- Dynamiczny remarketing Google

Poza tym używamy dynamicznego remarketingu funkcji Google AdWords serwisu Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google). Technologia umożliwia nam na włączenie automatycznie tworzonej reklamy, dostosowanej do grupy docelowej na podstawie Państwa odwiedzin na stronie. Reklamy dopasowują się do produktów i usług, na które kliknęliście Państwo odwiedzając naszą stronę.

Również tutaj używane są ciasteczka, Google gromadzi przy tym zazwyczaj takie informacje, jak Państwa zapytanie w wyszukiwarce, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę Państwa wpisu. Informacje te służą tylko przyporządkowaniu przeglądarki do określonego komputera i nie mogą być użyte do identyfikacji osoby.

- techniczne możliwości wyrażenia sprzeciwu

Jeżeli nie chcecie otrzymywać z Google reklamy, która bazuje na zachowaniu klienta możecie deaktywować ukazywanie się reklam za pomocą Ustawienie reklam w Google. Więcej informacji dotyczących użycia ciasteczek przez Google znajdziecie Państwo w polityce prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pL 1. Jak chronimy Państwa dane osobowe

Prawo wymaga od firmy zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Należy go dopasować do aktualnego poziomu zagrożenia, prawdopodobieństwa nieuprawnionego dostępu, stanu techniki i kosztów. Powzięliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, aby spełnić wymagane prawem wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania Państwa danych. Jeżeli mają Państwo wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa danych podczas ich przekazywania albo inne pytania lub sugestie, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem email: info@dashofer.pl lub dzwoniąc do nas pod numer: 22 559-36-00.Pozostałe dane kontaktowe znajdą Państwo również na końcu tego dokumentu.

Państwa dane podane przy zamówieniu zostaną bezpiecznie wprowadzone do naszego systemu dzięki ich zaszyfrowaniu. Używamy do tego systemu kodowania SSL (Secure Socket Layer). Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą i rozpowszechnieniem Państwa danych przez nieupoważnione osoby za pomocą technicznych i organizacyjnych środków. Powinni Państwo zawsze chronić swoje dane i zamykać okno przeglądarki w momencie zakończenia wizyty na naszej stronie, szczególnie jeżeli korzystają Państwo z komputera wspólnie z innymi osobami.

 1. Jakie prawa Państwu przysługują?

Jako osobom, których dane dotyczą, przysługują Państwu określone prawa.

    1. Prawo dostępu

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo wymagać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania nieodpłatnej informacji o gromadzonych danych. Informacja taka zawiera następujące dane:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Osobie, którą dane dotyczą przysługuje także prawo do informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu lub Norwegii, lub do międzynarodowej organizacji. Jeżeli ma to miejsce, osobie tej przysługuje także prawo do informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazywaniem danych. W przypadku pytań dotyczących pozyskiwania, przetwarzania lub wykorzystania danych osobowych, przy informowaniu lub dochodzeniu pozostałych praw prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym na końcu tego dokumentu.

    1. Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania lub uzupełnienia danych, w przypadku gdy przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne. W takiej sytuacji niezwłocznie wykonamy Państwa żądanie.

    1. Prawo do sprzeciwu

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawo to przysługuje również w przypadku profilowania opartego na tym przepisie (rozdział II pkt 2).

W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2 RODOO) zaprzestaniemy przetwarzania danych do tych celów najszybciej jak to będzie możliwe.

Sprzeciw wobec innych sytuacji przetwarzania danych (art. 21 ust. 1 RODO) opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO może wynikać tylko z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, przy czym w przypadku zaistnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw może być uzasadnione dalsze przetwarzanie danych.

Udzielone zgody mogą zostać cofnięte (dane kontaktowe na końcu dokumentu). Z tego tytułu nie są Państwo obciążani żadnymi kosztami (za wyjątkiem kosztów według taryfy Państwa dostawcy usług).

Sprzeciw i cofnięcie zgody wywołują skutek na przyszłość. Dokonane wcześniej przetwarzanie danych pozostaje legalne.

    1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  1. przesłanki do usunięcia danych

Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Zwracamy jednak uwagę, że prawo do natychmiastowego usunięcia danych (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym) przysługuje tylko, jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  1. dalej idące prawo do bycia zapomnianym

Jeżeli upubliczniliśmy dotyczące Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO mamy obowiązek je usunąć, to biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji podejmiemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających takie dane osobowe, że Pani/Pan, jako osoba której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, ich kopie lub ich replikacje.

  1. wyjątki dotyczące prawa do usunięcia danych

Proszę wziąć pod uwagę, że poniższe wyjątki mogą uzasadnić odmowę zrealizowania Państwa żądania usunięcia danych:

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje Państwu, jeżeli przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych na okres, który pozwoli nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych lub w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem, nie sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, a w zamian żądają ograniczenia ich wykorzystywania. Również, kiedy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mogą Państwo również skorzystać z tego prawa, jeżeli wniosą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

W przypadku gdy przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Nadal jednak będziemy mieć prawo przechowywania Państwa danych osobowych. Gdy zrealizujemy Państwa prawo do ograniczenia przetwarzania danych, poinformujemy Państwa, przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

    1. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać od nas powierzone nam dane, które przetwarzamy na podstawie udzielonej nam zgody lub w celu realizacji umowy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają również Państwo prawo żądać od nas przesłania danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Pozostałe informacje

W przypadku pytań lub dochodzenia swoich praw prosimy o skontaktowanie się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem email: info@dashofer.pl lub dzwoniąc do nas pod numer: 22 559-36-00. Nasz adres korespondencyjny to: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa.

Udzielili nam Państwo zgody na wykorzystanie danych do kontaktu w celach reklamowych oraz do określonych innych celów (np. wysyłka newslettera). Jeżeli udzielili nam Państwo takiej zgody, jej brzmienie tekst mogą Państwo sprawdzić kontaktując się z Działem Obsługi Klienta: info@dashofer.pl. Udzielimy Państwu stosownej informacji drogą mailową.

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie.